قیمت نرده استیل بالکن

قیمت نرده استیل بالکن

قیمت نرده استیل بالکن

قیمت نرده استیل بالکن به دلیل استفاده از قطعات و اتصالات بیشتر و شیوه نصب مشکل تر از قیمت نرده استیل اجرا شده در راه پله ها گرانتر می باشد. قیمت گذاری نرده استیل بالکن به دو صورت است زیرا نحوه اجرا نرده بالکن و کاربرد آن متفاوت است. اگر نرده استیل بالکن در ساختمان های با حداکثر پنج طبقه اجرا شود به دلیل طرز قرار گیری گارد های محافظ نرده قیمت نرده استیل بالکن بر مبنای متر طول تعیین می شود اما برای ساختمان هایی که بیشتر از پنج طبقه داشته باشند نرده بالکن اجرا شود قیمت نرده استیل بالکن بر اساس متر مربع محاسبه می شود زیرا شیوه ساخت و شکل ظاهری نرده استیل بالکن کالا تغییر می کند.


Leave a Reply